Mededelingen Bestuur

Motto bestuur Stichting Schepenbank Oirsbeek: Openheid en transparantie!

Het bestuur van stichting Jeugd en Jongerenwerk Oirsbeek, waar alle activiteiten van jongerencentrum de Schepenbank onder vallen, heeft zich in het jaar 2011 voorgenomen in het vervolg meer openheid en transparantie te betrachten. Dat als middel om verantwoordelijkheid af te leggen ten opzichte van bezoekers en deelnemers, medewerkers, burgers en overheid. We zijn dan weliswaar een particuliere organisatie, maar we werken met middelen afkomstig uit de samenleving en overheid. Op deze pagina publiceert het bestuur daarom de meest belangrijke beleidstukken.

Statuten
De stichting werd opgericht in februari 1970. Door overname van het huurrecht van de Schepenbank in 2011 bleken de statuten ontoereikend om het jongerencentrum te kunnen exploiteren. Bovendien was er een roep van medewerkers om meer inzicht te hebben in het doen en laten van het bestuur. Daarom werden op 25 mei 2012 nieuwe statuten in een akte vastgelegd. (Zie link “Statutenwijziging”)

Raad van Toezicht
Besturen betekent o.a. dat je je laat controleren. Dat houdt je als bestuur scherp. Een van de belangrijkste wijzigingen in de statuten is we de instelling van de Raad van Toezicht, die het bestuur controleert en adviseert. De raad bestaat uit: Chris Bouwman, Mireille Brinkman, Jos Palm, Kees Post en Joep Vandeberg.

Financiën
Het bestuur vindt het niet meer dan normaal dat er rekenschap afgelegd wordt aan medewerkers, samenleving en overheid over de besteding van de ontvangen middelen, o.a. in de vorm van entreegelden, contributies en subsidie. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening en balans op, die iedereen mag inzien. Ga naar de link “Jaarverslag SJJW”.

Sociale veiligheid
Onze vrijwillige medewerkers ondernemen activiteiten met inwoners van 6 tot en met 96 jaar. Dat willen we doen in een veilige omgeving, zodat iedereen zich bij ons prettig en welkom voelt. Daarom heeft het bestuur een aantal spelregels opgesteld waaraan medewerkers en bezoekers zich dienen te houden. Zie de link ‘Huisregels de Schepenbank”. In de toekomst zullen we kijken hoe we de sociale veiligheid in de Schepenbank verder kunnen vergroten.